Novú tanečnú sezónu začíname od 9.9.2024. Prihlasovanie bude spustené už od 28.7.2024

Obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

Tanečné a pohybové centrum, University Dance Center – Young, s.r.o., Slánska 29/6, 082 12 Kapušany, IČO: 47 534 664
DIČ: 202 394 5825 (ďalej len “ poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti tanečného vzdelávania a v oblasti vykonávania športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre študentov a verejnosť.

2. Prihlásenie sa do kurzu

Zákazník sa prihlási na kurz vyplnením online prihlášky na stránke www.unidc.sk. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu, ktorý od nás obdržíte, emailom unidc@unidc.sk alebo telefonicky najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu.

3. Platba za kurz

Ak sa zákazník rozhodne navštevovať tanečný alebo pohybový kurz, je povinný uhradiť danú cenu kurzu pred jeho začatím. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet poskytovateľa alebo úhrada v hotovosti na mieste konania kurzu poskytovateľovi. V prípade objednávky darčekovej poukážky je platba možná len online cez platobnú bránu prostredníctvom platobnej karty. Aktuálne ceny kurzov sú zverejnené v podstránke cenník – https://www.unidc.sk/cennik/.

4. Realizácia platby

Platba za kurz prebieha úhradou ceny kurzu pred samotným začatím kurzu v hotovosti na mieste konania kurzu. Miesta konania kurzov sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.unidc.sk. V prípade objednania darčekovej poukážky je úhrada nutná online cez platobnú bránu prostredníctvom platobnej karty na číslo účtu poskytovateľa SK43 0200 0000 0032 3127 0351 , VÚB Banka.

5. Storno kurzu

Stornovať kurz, ktorý si zákazník zakúpil je možné najneskôr do 15 minút od ukončenia prvej lekcie kurzu, ktorý si zákazník zakúpil. V tomto prípade sa storno kurzu neúčtuje a poplatok je vrátený v plnej výške. Storno kurzu je možné zrealizovať výlučne osobne na mieste, kde sa kurz koná. Vrátenie celkovej alebo alikvotnej časti platby zákazníkovi po 15 minútach od ukončenia prvej lekcie kurzu, ktorý si zákazník zakúpil nie je možné.

V prípade zakúpenia darčekovej poukážky, storno darčekovej poukážky je možné do 14 dní odo dňa uhradenia platby za darčekovú poukážku. Momentom uplatnenia si darčekovej poukážky prostredníctvom online prihlášky na kurz, storno poukážky už nie je možné. Storno darčekovej poukážky získanej výhrou nie je možné.

6. Nahrádzanie vymeškaných hodín

Nahrádzanie vymeškaných hodín zo zaplateného kurzu je možné iba v aktuálne prebiehajúcom turnuse, v ktorom má zákazník zakúpený kurz a to len počas 7. a 8. týždňa aktuálne prebiehajúceho turnusu, na vybraných iných kurzoch z našej ponuky do počtu vymeškaných hodín zo zakúpeného kurzu.

Zákazník je povinný informovať nás o svojej neprítomnosti minimálne 3 hodiny pred konaním lekcie e-mailom na  unidc@unidc.sk, rovnako do e-mailu uvedie názov kurzu a konkrétny deň, kedy si chce vymeškanú hodinu nahradiť. Po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu si môže vymeškanú hodinu nahradiť. Zákazník sa následne lektorovi preukáže potvrdzujúcim e-mailom. V prípade, že zákazník nebude schopný preukázať sa potvrdzujúcim e-mailom, poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ho z hodiny kurzu.

Zákazník, ktorý prišiel na kurz a zaplatili za neho počas 2. alebo 3. týždňa aktuálneho turnusu kurzov, má právo si vymeškané hodiny nahradiť v ktorýkoľvek týždeň aktuálne prebiehajúceho turnusu. Zákazník v takomto prípade nie je povinný nás o svojom neskoršom nástupe informovať, stačí len prostredníctvom emailu unidc@unidc.sk oznámiť, kedy a na ktorom kurze si chce vynechanú/é hodinu/y nahradiť.

Prenášanie nevyužitých hodín do iného turnusu nie je možné.

V prípade, že zákazník nie je schopný absolvovať celý kurz /dokončiť si kurz z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na:
– presun platby za zvyšné neabsolvované hodiny do najbližšieho nasledujúceho turnusu kurzov,
– postúpenie zakúpeného kurzu na tretiu osobu

V uvedenom prípade je zákazník rovnako povinný informovať nás vopred o svojej neprítomnosti na hodine kurzu, ktorý si zakúpil.

7. Zmena a zrušenie kurzu zo strany poskytovateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:
– zmena tanečnej sály,
– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch,
– zrušenie lekcie pri neočakávaných situáciách,
– dočasné prerušenie kurzu pri neočakávaných situáciách,
– úplné zrušenie kurzu pri neočakávaných situáciách

V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom, SMS alebo telefonicky a v prípade zrušenia lekcie alebo dočasného prerušenia kurzu bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín dokončenia kurzu. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom alebo bude stanovený organizátorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní emailom, prostredníctvom sociálnych sietí, SMS alebo telefonicky. V týchto prípadoch zákazník nemá nárok na finančnú kompenzáciu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom zákazníkov nižším ako 10 a ponúknuť zákazníkovi možnosť navštevovať niektorý iný kurz.

V prípade úplného zrušenia kurzu pri neočakávaných situáciách zo strany poskytovateľa vzniká zákazníkovi, ktorý za daný kurz zaplatil nárok na kompenzáciu formou zľavového voucheru na nový kurz. Výška zľavy sa určuje alikvotne podľa počtu absolvovaných lekcií z kurzu v porovnaní s celkovým počtom lekcií daného kurzu.
Príklad: Kurz obsahuje osem lekcií, z dôvodu neočakávanej situácie sa kurz zrušil po štvrtej lekcii, do konca kurzu ostávajú ešte štyri lekcie, zákazník, ktorý zaplatil za celých osem lekcií má teda nárok na zľavový voucher v celkovej hodnote zľavy 50% z ceny nového kurzu.
Zľavový voucher si môže zákazník uplatniť do dátumu platnosti uvedenom na vouchery.

8. Darčeková poukážka

Každú darčekovú poukážku upravujú tie pravidlá použitia, ktoré samotná poukážka obsahuje a to sú: špecifický kód, dátum platnosti, typ kurzu, mesto uplatnenia a počet osôb, na ktoré je vystavená.
Každý poukážka obsahuje jedinečný špecifický kód. Pre uplatnenie poukážky je potrebné vpísať kód do online prihlášky na webe www.unidc.sk a prihlášku odoslať.
Momentom uplatnenia si darčekovej poukážky prostredníctvom online prihlášky na kurz v konkrétnom vybranom období, storno poukážky respektíve kurzu už nie je možné.
Po uplynutí dátumu platnosti darčekovej poukážky, poukážka automaticky stráca platnosť.

9. Sviatky a dni pracovného pokoja

V prípade sviatkov a dní pracovného pokoja, kurzy prebiehajú riadne podľa aktuálneho rozvrhu. Ak by sa kurz nekonal bude dohodnutý a oznámený náhradný termín vynechanej tanečnej hodiny. Informácie ohľadom náhradných termínov vynechanej hodiny dostanú zákazníci vopred prostredníctvom emailu, sociálnych sietí, SMS alebo telefonicky.

10. Dotazy

Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu unidc@unidc.sk, telefonicky na číslo uvedené na našej stránke v sekcií kontakty, prostredníctvom WhatsApp-u, alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke poskytovateľa www.unidc.sk v sekcií kontakty. Po prehodnotení dotazu poskytovateľ oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

11. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti YOUNG s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke www.unidc.sk/ochrana-osobnych-udajov . Obchodné podmienky sú platné od 1.8.2020

12. Hygienické opatrenia pri organizovaní kurzov

Účastník berie na vedomie, že všetky kurzy organizované organizátorom teda University Dance Center sa riadia aktuálne platnými nariadeniami nariadenými ÚVZ SR, ktoré boli schválené vládou SR – teda aktuálnym Covid automatom platným pre organizovanie vzdelávacích kurzov. Pri obmedzení vstupu účastníka na kurz na základe zmeny Covid automatu v priebehu kurzu, na ktorý účastník nastúpil, organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť a nie je povinný kompenzovať žiadnym spôsobom neodchodené hodiny účastníka. Účastník odoslaním prihlášky súhlasí so stanovenými pravidlami organizátora, za ktorých organizuje svoje kurzy.

×