Všetky tanečné a pohybové kurzy sú od 12.10.2020 dočasne prerušené !

Obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

Tanečné a pohybové centrum, University Dance Center – Young, s.r.o., Slánska 29/6, 082 12 Kapušany, IČO: 47 534 664, DIČ: 202 3945 825 (ďalej len “ poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti tanečného vzdelávania a v oblasti vykonávania športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre študentov verejnosť.

2. Prihlásenie sa do kurzu

Zákazník sa prihlási na kurz vyplnením prihlášky na stránke. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu.

3. Platba za kurz

Ak sa zákazník rozhodne navštevovať tanečný alebo pohybový kurz, je povinný uhradiť danú cenu kurzu pred jeho začatím. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet poskytovateľa alebo úhrada v hotovosti na mieste konania kurzu poskytovateľovi. Úhrada bankovým prevodom je možná len v prípade objednávky kurzu formou darčekovej poukážky. V prípade väčšieho počtu záujemcov ako by sa dalo predpokladať majú prednosť tí, ktorí zaplatili skôr.

4. Realizácia platby

Úhradou ceny kurzu pred samotným začatím kurzu v hotovosti na mieste konania kurzu. Miesta konania kurzov sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.unidc.sk. V prípade objednania darčekovej poukážky je úhrada možná aj bankovým prevodom na číslo účtu poskytovateľa SK43 0200 0000 0032 3127 0351 , VÚB Banka – do poznámky: variabilný symbol z vystavenej faktúry.

5. Storno kurzu

Stornovať kurz je možné najneskôr do 15 minút od ukončenia prvej lekcie, na ktorú zákazník osobne nastúpil. V tomto prípade sa storno kurzu neúčtuje a poplatok je vrátení v plnej výške. Vrátenie celkovej alebo alikvotnej časti platby zákazníkovi po 15 minútach od ukončenia prvej lekcie, na ktorú zákazník nastúpil nie je možné.

V prípade, že zákazník nie je schopný absolvovať celý kurz z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na:
– presun platby za neabsolvované hodiny do ďalšieho obdobia,
– prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu

V prípade zakúpenia darčekovej poukážky, storno darčekovej poukážky je možné do 30 dní odo dňa uhradenia platby za darčekovú poukážku alebo do termínu začatia kurzu, na ktorý bola poukážka zakúpená, podľa toho, ktorá z týchto možností nastane skôr. Po začatí kurzu, na ktorý bola poukážka zakúpená, storno darčekovej poukážky, nie je možné. Storno darčekovej poukážky získanej výhrou nie je možné.

V prípade uplatnenia si voucheru, storno voucheru je možné do začatia daného kurzu, na ktorý bol voucher uplatnení, resp. do začatia turnusu, na ktorý bol voucher uplatnení v online prihláške. Storno kurzu, resp. voucheru po začatí daného kurzu už nie je možné.

6. Zmena a zrušenie kurzu zo strany poskytovateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:
– zmena tanečnej sály,
– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch,
– zrušenie lekcie pri neočakávaných situáciách,
– dočasné prerušenie kurzu pri neočakávaných situáciách,
V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia lekcie alebo dočasného prerušenia kurzu bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom alebo bude stanovený organizátorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní. V týchto prípadoch zákazník nemá nárok na finančnú kompenzáciu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom zákazníkov nižším ako 10 a ponúknuť zákazníkovi možnosť navštevovať niektorý iný kurz. V prípade úplného zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa vzniká zákazníkovi, ktorý za daný kurz zaplatil nárok na nový kurz v rovnakom kalendárnom roku podľa vlastného výberu bezodplatne.

7. Sviatky a dni pracovného pokoja

V prípade sviatkov a školských prázdnin bude dohodnutý náhradný termín vynechanej tanečnej hodiny. Pre viac informácií prosíme kontaktujte poskytovateľa.

8. Dotazy

Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu unidc@unidc.sk alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke poskytovateľa www.unidc.sk. Po prehodnotení dotazu poskytovateľ oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

9. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti YOUNG s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke www.unidc.sk/ochrana-osobnych-udajov . Obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018